วิทยากร
ตารางกำหนดการประชุมวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6

เปิดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย
Transforming nursing education in a changing healthcare system: Policy recommendations

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ปาฐกถา เรื่อง นโยบายและแนวทางการอุดมศึกษาในสังคมวิถีปกติใหม่ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

พิธีกรประจำวัน
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  วรอรุณ

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

พิธีกรประจำวัน
1. อาจารย์ รจนา วรวิทย์ศรางกูร
2. อาจารย์ กนิษฐา ถนัดกิจ